رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

وضعیت شناختی در سالمندان (بخش 1)

بررسی وضعیت شناختی در سالمندان مشکوک به اختلالات شناختی : هرچند چارچوب بررسی وضعیت روانی در سالمندان و در بیماران مشکوک به اختلالات شناختی ممکن است مشابه باشد، اما این ارزیابی مستلزم کسب دانش کافی در مورد سالمندی طبیعی و تغییرات ایجاد شده به علت بیماری ها (به ویژه اختلالات شناختی) و داشتن مهارت بالینی مورد…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram