رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تعاملات مجموعه عصبی و حافظه

آیا می دانستید اگر فعالیت  دو ناحیه کلیدی مغز با هم هماهنگ نشوند، ممکن است خاطرات از بین بروند؟؟!!!

یادگیری، به خاطر سپردن مطالب، و یادآوری خاطرات توسط چندین گروه مجزا از نورون هایی پشتیبانی می شوند که هم به یکدیگرمتصل هستند و هم در سراسر مناطق کلیدی مغز با هم اتصال دارند. مطالعه جدیدی که توسط دانشگاه های بریستول و هایدلبرگ انجام شده  نشان می دهد که اگر این مجموعه های عصبی در زمان مناسب با هم هماهنگ نشوند .خاطرات از بین می روند.

ما چگونه کارهای خود را به ترتیب پیگیری می کنیم؟ وقتی ذهنمان خالی میشود، در مغز چه اتفاقی میافتد؟

 حافظه کوتاه مدت بر دو ناحیه کلیدی مغز متکی است: هیپوکامپ و قشر جلوی مغز. محققان تصمیم گرفتند چگونگی تعامل این نواحی مغز با یکدیگر را در هنگام شکل گیری، حفظ و نگهداری و یادآوری خاطرات در سطح گروههای خاصی از نورونها دریابند. این مطالعه که در current biology منتشر شد، همچنین در نظر داشت دریابد چرا گاهی اوقات حافظه از کارمی افتد.

مجموعه های عصبی ( گروههایی از نورونها که برای پردازش اطلاعات به هم می پیوندند) برای اولین بار بیش از 70 سال پیش پیشنهاد شدند اما مشخص کردن آنها تا کنون دشوار بوده است.

 با استفاده از ثبت اطلاعات مغزی در موشها، تیم تحقیقاتی نشان داد که رمزگردانی،  ذخیره سازی و یادآوری اطلاعات حافظه توسط تعاملات پویای مجموعه های عصبی متعدد که در داخل هیپوکامپ و بین هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی صورت گرفته اند پشتیبانی می شوند.  وقتی هماهنگی بین این مجموعه ها دچار مشکل می شد، موش ها دچار اشتباه می شدند

یکی از محققین این مطالعه و نویسنده اصلی آن بیان می کند که نتایج بدست آمده فرآیندهای مهمی را شناسایی کرده اند که عامل موفقیت یا شکست در به خاطر سپردن هستند. این یافته ها اهداف قابل توجهی را برای مداخلات درمانی در سطح تعاملات مجموعه عصبی مشخص می کنند. دیگر نویسنده این مقاله نیز بیان می کند که یافته ها شواهد بیشتری در مقایسه با گذشته که بر اساس مدل های عصب روانشناختی تصور می شد  درمورد بسترهای عصبی حافظه ارائه می دهند که در فضای آناتومیکی و پویاتر در طول زمان توزیع شده اند.

گام های بعدی این تحقیق تنظیم تعاملات مجموعه عصبی یا با استفاده از دارو یا از طریق تحریک مغز است که محققین در حال حاضر در حال انجام آن در بیماران هستند تا بررسی کنند آیا اختلال یا تقویت این تعاملات باعث اختلال یا تقویت حافظه می شود. تیم تحقیقاتی این فرضیه را مطرح می کند که مکانیسم های مشابهی در بیماران برای بازیابی عملکردهای حافظه آسیب دیده در یک اختلال مغزی خاص نقش دارند.

منبع :

 https://neurosciencenews.com/prefrontal-hippocampus-memory-sync-22794/ 

مترجم : شبنم نوری – دکترای روانشناسی شناختی

Follow by Email
LinkedIn
Instagram