رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مغز و رویدادهای عاطفی (بخش 2)

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟

دشواری مطالعه مکانیسم های عصبی-شناختی در انسان

 بیشتر تحقیقات در مورد مکانیسمهای عصبی-شناختی در محیط آزمایشگاهی بر روی حیواناتی مانند موشها انجام میشود، زیرا در چنین مطالعاتی نیاز هست محققین دسترسی مستقیم به مغز برای ثبت فعالیت مغز و انجام آزمایشهایی که علیت را نشان میدهند داشته باشند. بطور مثال یکی از این آزمایش ها ایجاد اختلال در مدارهای عصبی خاص و مشاهده اثر آن در شناخت و رفتار حیوان می باشد.  اما مشاهده یا توصیف یک پدیده شناختی پیچیده مانند تقویت حافظه عاطفی در مطالعات حیوانی دشوار است.

 برای مطالعه مستقیم این فرآیند در انسان، محققین دادههای ارزیابی  حافظه بیماران صرعی را که امواج الکتریکی مغز آن ها برای شناسایی و درمان تشنج  ثبت می شد تجزیه و تحلیل کردند. در زمان ثبت این امواج، بیماران صرعی فهرستی از کلمات را به خاطر میسپردند در حالی که الکترودهایی که در هیپوکامپ و آمیگدال آنها قرار میگرفتند فعالیت الکتریکی مغز را ثبت میکردند.

 محققین این مطالعه با توصیف دقیق تداعیهای عاطفی هر کلمه با استفاده از میزان بار هیجانی دریافتند که شرکتکنندگان کلماتی که بار عاطفی بیشتری دارند مانند «سگ» یا «چاقو» را بهتر از کلمات خنثی مانند «صندلی» به خاطر میآورند. محققین این مطالعه خاطر نشان کردند که در بررسی فعالیت مغز هرگاه شرکتکنندگان با موفقیت کلمات عاطفی را به خاطر می آوردند، فعالیت الکتریکی با فرکانس بالا (۳۰ تا ۱۲۸ هرتز) در مدار آمیگدال-هیپوکامپ بیشتر می گردید. همچنین هنگامی که شرکت کنندگان کلمات خنثی بیشتری را به خاطر می آوردند یا کلاً کلمه ای را به خاطر نمی آوردند، این الگو وجود نداشت.  محققان این الگو را در مجموعه داده های ۱۴۷ بیمار مورد بررسی قرار دادند و به ارتباط روشنی بین عملکرد بهتر حافظه شرکتکنندگان برای کلمات عاطفی و افزایش امواج مغزی آن ها با فرکانس بالا در سراسر مدار آمیگدال-هیپوکامپ پی بردند.

 یکی از محققین این مطالعه بیان میکند : «پیدا کردن این الگوی فعالیت مغزی که احساسات و حافظه را به هم مرتبط می کند برای ما بسیار هیجان انگیز بود، زیرا تحقیقات قبلی نشان داده اند که فعالیت با فرکانس بالا در هیپوکامپ چقدر برای به یاد سپاری اطلاعات غیر عاطفی مهم است.

این نتایج ما را ترغیب کرد تا در مورد پیامدهای کلی تر و علی فکر کنیم – اگر با استفاده از مداخلات درمانی، فعالیت های با فرکانس بالا را در این مدار ایجاد کنیم، آیا می توانیم به میل خود حافظه را تقویت کنیم؟

ادامه دارد …

گردآوری : شبنم نوری – دکترای روانشناسی شناختی

Follow by Email
LinkedIn
Instagram