رفتن به محتوا رفتن به فوتر

روانشناسی در معماری

رویکرد طراحی انسان محور

در نظر گرفتن دیدگاه های کاربران ساختمان ها (ساکنان و بازدیدکنندگان) برای یک رویکرد طراحی انسان محور حیاتی است. در این رویکرد روانشناسی محیط و علوم شناختی نقش بسیار مهمی دارند.

این علوم به رویکرد طراحی انسان محور کمک می کنند تا نیازهای شناختی و رفتاری انسان را در ساختن محیط زندگی اش رعایت کند.  روانشناسی محیط و شناخت فضایی انسان به ما مى آموزند مردم چگونه محیط اطراف خود را درک می کنند، چگونه در یک ساختمان جهت گیری می کنند، چگونه محیط را به خاطر می سپارند و چگونه مسیر خود را از يك نقطه به نقطه دیگر پيدا مى كنند.

بدین منظور نیاز هست که طراحان انسان محور در جهت تقویت رویکرد خود آموزش هایی در زمینه مشاهده گری دنیای واقعی، تجربه واقعیت مجازی، ردیابی چشم و شبیه سازی رفتاری را داشته باشند. رویکرد انسان محور در طراحی محیط زیست بیانگر این حقیقت است که علم معماری امروز قدم به ذهن گذاشته  و ابعاد عمیق تر و عالی تر وجود انسان را متجلی می سازد.

گردآوری : محدثه پرهیزکار – کارشناس ارشد مهندسی معماری

Follow by Email
LinkedIn
Instagram